Als bouwheer zien we erop toe dat het welzijn van al wie via de aannemers of één van zijn onderaannemers op onze werven aan de slag is gegarandeerd wordt. Dat houdt in dat werfarbeiders een eerlijk loon moeten krijgen, alle sociale verplichtingen en veiligheidsregels gerespecteerd worden en dat buitenlandse werknemers goed gehuisvest worden tijdens hun verblijf in België. 

Sensibilisering en transparantie

Als bouwheer sensibiliseren we onze aannemers over de bestaande wetgeving. Buitenlandse onderaannemers zijn hier niet altijd even bekend mee. Daarom wijzen wij hen op de sociale verplichtingen rond verblijf en werk in België en om voor Lantis te werken. 

Samen met de inspectiediensten en hoofdaannemers controleren we ook systematisch de naleving hiervan. We verwachten transparantie vanuit de aannemers en onderaannemers over wie er op de werf aan de slag is en of alle sociale verplichtingen in orde zijn. Door openheid hierover te vragen, is ook hun verantwoordelijk voor wat er in de gehele de keten gebeurt duidelijk. 

Hoe zorgen we voor eerlijk werk op de werf?

  • Kwalitatieve selectie van onderaannemers

Alles begint bij een goede selectie van de onderaannemers. Samen met onze aannemers  onderwerpen we alle onderaannemers aan een grondige screening. Daarbij kijken we naar:

  1. De kwaliteit van het voorgestelde werk
  2. De duurtijd van de werken
  3. De kostprijs van de werken
  4. De integriteit van de aanbieder
  5. Sociale schulden van de aanbieder

Daarnaast vragen we onze aannemers om de 15%-regel toe te passen wanneer ze offertes ontvangen. Een offerte met een bedrag dat minstens 15% onder het gemiddelde bedrag van de andere ingediende offertes ligt, wordt dieper onderzocht. De indiener van de offerte moet aantonen hoe hij aan die prijs komt. Zeer lage prijzen kunnen er namelijk op wijzen dat de sociale regelgeving niet wordt gerespecteerd.  Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de aannemer niet het loon uitbetaalt waar de arbeider recht op heeft.

  • Preventieplan Sociale Fraude

De hoofdaannemers moeten een Preventieplan Sociale Fraude opstellen. Daarin vertellen ze wat ze precies doen om in de volledige aannemingsketen het risico op sociale fraude, oneerlijke concurrentie en uitbuiting te voorkomen. 

  • Verklaring van aannemers voor een eerlijke concurrentie en ter bestrijding van sociale dumping

Alle aannemers moeten een verklaring voor eerlijke concurrentie en tegen sociale dumping ondertekenen. De verklaring bevat een beknopt overzicht van de wettelijke en contractuele sociale verplichtingen. 

  • Toegangsbeheerssysteem

De hoofdaannemer moet een digitaal toegangsbeheersysteem voorzien. Dat bevat een overzicht van de sociale gegevens en documenten die nodig zijn om in België te verblijven en werken en in het bijzonder om voor Lantis te werken. Wie de werf wil betreden, moet zich eenmalig laten registreren. Niet correct of volledig geregistreerd? Dan krijg je geen toegang tot de werf. Het systeem geeft ook een actueel beeld van wie aanwezig is op de werf.

  • Kwalitatief verblijf van arbeidsmigranten

Lantis vindt het belangrijk dat buitenlandse arbeiders een goede verblijfplaats hebben. Zo’n plek is immers noodzakelijk voor hun welzijn. Als bouwheer zetten we ons in voor een degelijk beleid rond collectieve huisvesting. We gaan in gesprek met de overheid om een wettelijk kader en regelgeving hiervoor op te zetten en bekijken met aanbieders van verblijven hoe het bestaande aanbod uitgebreid kan worden. 

Samenwerken om doelen te bereiken

Dit beleid uitwerken, doen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor werken we onder andere samen met lokale overheden, inspectiediensten, sociale partners en organisaties die ijveren voor eerlijk werk. Zij staan ons ook bij in de handhaving van deze aanpak.