Lantis ging vroeger als BAM – Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – door het leven. Haar voornaamste taak was de uitvoering van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, waar het sluiten van de Antwerpse Ring met de Oosterweelverbinding een belangrijk onderdeel van was.

Door de jaren heen onderging het Oosterweelproject een belangrijke transformatie: van een puur mobiliteitsproject evolueerde het naar een hefboom voor de stad van morgen waarbij duurzame mobiliteit en een leefbare omgeving hand in hand gaan. Samen met het Oosterweelproject, veranderde ook de BAM. Als organisatie ondergingen we een metamorfose die zich in 2019 ook vertaalde in een nieuwe naam: Lantis. 

Enkele mijlpalen 

2000 - Masterplan Mobiliteit Antwerpen
De Vlaamse overheid lanceert het Masterplan voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Dat multimodale plan heeft ambitieuze doelen: het verkeer in en rond Antwerpen moet vlotter met minder files en sluipverkeer, de wegen moeten veiliger zodat er minder ongelukken gebeuren en de stad en de rand moeten leefbaarder worden voor iedereen. 

18 juli 2002 - Beslissing oprichting BAM
De Vlaamse regering keurt het ontwerpdecreet tot oprichting van de nv van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) goed. BAM wordt een publiek-private samenwerking (PPS) die instaat voor de realisatie van het Masterplan Antwerpen, om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te promoten en om de omslag naar goederenvervoer via de binnenvaart te bewerkstelligen. BAM is bevoegd om het Masterplan voor te bereiden, te financieren, uit te voeren en te beheren. 

September 2003 - Start BAM 
In het najaar van 2003 is BAM operationeel. 

29 juli 2004 - Tunnel Liefkenshoek wordt dochteronderneming van BAM 
De toltunnel Liefkenshoek wordt een 100% zelfstandige dochteronderneming van BAM. 

Oktober 2009 - Volksraadpleging Lange Wapperbrug
Naar aanleiding van het advies over de bouwvergunning van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug, organiseert de stad Antwerpen een niet-bindende volksraadpleging. Het merendeel van de Antwerpenaren stemt tegen. 

Maart 2010 - Masterplan Mobiliteit Antwerpen wordt Masterplan 2020  
De Vlaamse regering herbekijkt en actualiseert het Masterplan, dat wordt omgedoopt tot Masterplan 2020. Tegelijkertijd wordt de rol van de BAM herbekeken.  
BAM blijft bevoegd voor de volgende onderdelen van het Masterplan 2020:  

  • Oosterweelverbinding 
  • Brabo 2 (Noorderlijn), 
  • Fietsprojecten: Welenroute, Havenroute, Sint-Bernardusroute en Districtenroute
  • Spoorbruggen bij Albertkanaal
  • Studiewerk Doorstromingsmaatregelen (voorheen Quick Wins)

Maart 2017 - Toekomstverbond en Routeplan 2030  
Onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe sluiten de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een historisch akkoord: het Toekomstverbond. Naast het rondmaken van de Ring met de Oosterweelverbinding, wordt ook voorzien in een noordelijk alternatief rond de stad voor havenverkeer, het overkappen van de Ring en een modal shift waarbij tegen 2030 de helft van de verplaatsingen op een duurzame wijze moet gebeuren. Alle actoren verbinden zich er bovendien toe om samen te werken om het Toekomstverbond te realiseren. Uit het Toekomstverbond vloeien bijkomende bevoegdheden voor BAM.  

Februari 2018 – Start Oosterweelwerken Linkeroever 
In Zwijndrecht en op Linkeroever gaan de eerste Oosterweelwerken van start.

28 september 2018 - Opsplitsing 
De Vlaamse overheid keurt de statutenwijzigingen van de BAM goed waarbij BAM in twee aparte entiteiten wordt opgesplitst. Terwijl de eerste zich richt op de realisatie van de Oosterweelverbinding, neemt de tweede de beleidsondersteunende en -coördinerende taken op binnen de Vervoerregio Antwerpen.  

April 2019 – BAM wordt Lantis 
In april 2019 wordt BAM omgedoopt tot ‘Lantis’, wat staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking.

Januari 2020 - Verhuis  
In januari 2020 verhuist Lantis naar innovatiehub ‘The Beacon’ aan de Sint-Pietersvliet. 

April 2020 – Aanvraag omgevingsvergunning Oosterweelwerken op Rechteroever  
De omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend om de werken voor de Scheldetunnel, het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en de Ring-Noord te kunnen uitvoeren. 

November 2020 – Omgevingsvergunning Rechteroever wordt toegekend 
2021 – Start Oosterweelwerken op Rechteroever