Definitief onteigeningsbesluit bermenlandschap E17 Zwijndrecht vastgesteld

15/07/2022

Definitief onteigeningsbesluit bermenlandschap E17 Zwijndrecht vastgesteld

Op 27 juni 2022 heeft Lantis het definitieve onteigeningsbesluit vastgesteld voor de realisatie van geluidswerende en landschapsintegrerende infrastructuur aan de E17 te Zwijndrecht. Lantis keurde de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals uiteengezet in voormeld besluit, alsook de projectnota, het onteigeningsplan en het verslag van het openbaar onderzoek definitief goed en besliste aldus om over te gaan tot onteigening voor het algemeen nut van de percelen vermeld in voormeld besluit en zoals vervat in het bijhorende onteigeningsplan. 

De bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zijn van toepassing op deze onteigening. 

Iedere belanghebbende kan tegen het definitieve onteigeningsbesluit beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (via beveiligde verzending gericht aan Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel) en dit binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Documenten: